Zasiłki rodzinne

 

Informacja ogólne


 

Zasiłek rodzinny przysługuje osobom, jeżeli miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 574.00 zł. lub kwoty 664.00 zł. w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne lub o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności

 Zasiłek rodzinny przysługuje na dziecko do ukończenia:

 • 18 roku życia
 • nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia
 • 24 roku życia, jeśli kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności

 Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli:

 1. Dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim.
 2. Dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępcze.
 3. Osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie.
 4. Pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko.
 5. Osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica chyba, że:
  • rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,
  • ojciec dziecka jest nieznany,
  • powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,
  • sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka.

 Wysokość zasiłku rodzinnego:

 • 77.00 zł na dziecko do ukończenia 5 roku życia
 • 106.00 zł na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia
 • 115.00 zł na dziecko powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia

 Do zasiłku przysługują dodatki z tytułu:

 • urodzenia dziecka
  • w kwocie 1000.00 zł jednorazowo
 • opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
  • w kwocie 400.00 zł miesięcznie
 • samotnego wychowywania dziecka
  • w kwocie 170.00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 340.00 zł na wszystkie dzieci
  • w kwocie 250.00 zł miesięcznie na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności , nie więcej jednak niż 500,00 zł na wszystkie dzieci
 • wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
  • w kwocie 80.00 zł miesięcznie na trzecie i następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego
 • kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
  • w kwocie 60.00 zł na dziecko do ukończenia 5 roku życia
  • w kwocie 80.00 zł na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia
 • rozpoczęcia roku szkolnego
  • w kwocie 100.00 zł jednorazowo na dziecko
 • podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania
  • w kwocie 90.00 zł na dziecko w roku szkolnym
 • podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania ( na pokrycie wydatków, na pokrycie kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły)
  • w kwocie 50.00 zł na dziecko w roku szkolnym.


 Wymagane dokumenty

Do wniosku  o zasiłek rodzinny należy dołączyć odpowiednio:

1.      Dokument stwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek rodzinny.

 1. Skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument stwierdzający wiek dziecka;
 2. Orzeczenie o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności - w przypadku, gdy w rodzinie wychowuje się dziecko.
 3. Zaświadczenie szkoły w przypadku, gdy dziecko ukończyło 18 rok życia.
 4. Zaświadczenie szkoły wyższej w przypadku osoby uczącej się lub osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli osoba uczy się w szkole wyższej.
 5. Dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny w roku 2014, w tym odpowiednio:
  1. zaświadczenia z urzędu skarbowego członków rodziny o dochodzie podlegającym opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy
  2. oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;
  3. oświadczenia członków rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy
  4. zaświadczenia członków rodziny zawierające informację o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy
  5. zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;
  6. umowę dzierżawy - w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,
  7. umowę zawartą w formie aktu notarialnego - w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,
  8. odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną,
  9. przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,
  10. w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w wyroku sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem:
   • zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub
   • informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą,
  11. dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu,
  12. dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany - w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,
  13. dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty - w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;
 6. Akty zgonu rodziców lub odpis podlegającego wykonaniu wyroku zasądzającego alimenty lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów - w przypadku osoby uczącej się.
 7. Kartę pobytu - w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2011 r. Nr 264, poz. 1573), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej.
 8. Odpis prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację albo akt zgonu małżonka lub rodzica dziecka - w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko.
 9. Odpis zupełny aktu urodzenia dziecka - w przypadku, gdy ojciec jest nieznany.
 10. Odpis prawomocnego wyroku oddalającego powództwo o ustalenie alimentów.
 11. Orzeczenie sądu zobowiązujące jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka.
 12. Odpis prawomocnego wyroku sądu rodzinnego stwierdzającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjno-opiekuńczego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka.
 13. Orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka.
 14. Inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego.
 15. Zaświadczenie z urzędu skarbowego za 2014 rok dzieci, dotyczy też uczących się, jeżeli w ubiegłym roku mieli ukończone 18 lat.
 16. Oświadczenie o odpowiedzialności karnej.

Dodatki do zasiłku rodzinnego – wymagane dokumenty:

II. Osoba ubiegająca się o przyznanie dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego składa wniosek o zasiłek rodzinny, do którego dołącza odpowiednio (obok dokumentów określonych w punkcie I):

 1. Zaświadczenie pracodawcy zaświadczenie pracodawcy o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy  oraz o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego.
 2. Zaświadczenie organu emerytalno-rentowego albo oświadczenie, że osoba ubiegająca się jest zgłoszona do ubezpieczeń społecznych - w przypadku gdy osoba podlega obowiązkowi ubezpieczenia społecznego.
 3. Imienny raport miesięczny osoby ubezpieczonej potwierdzający odprowadzanie składek na ubezpieczenia społeczne, z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o dodatek, w przypadku złożenia oświadczenia, o którym mowa w pkt 2.
 4. Zaświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę, w przypadku umieszczenia w niej dziecka, o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z całodobowej opieki, albo oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym.
 5. Inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego.

III. Osoba ubiegająca się o przyznanie dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania do wniosku o zasiłek rodzinny dołącza odpowiednio (obok dokumentów określonych w punkcie I):

 1. Zaświadczenie szkoły o uczęszczaniu dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania.
 2. Zaświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania.
 3. Inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

Dokumenty, o których mowa:

W punkcie I podpunkt 1, 2, 3, 7 – 16 oraz podpunkt 6 litera e – i  oraz litera k – m;

W punkcie II podpunkt 1, 2, 3, 5

W punkcie III

są składane, jako kopie tych dokumentów. Kopię dokumentów niezbędnych do przyznania świadczeń rodzinnych uwierzytelnia organ właściwy prowadzący postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych, notariusz lub instytucja, która dokument wydała.

 


 DO POBRANIA

Zasiłek rodzinny - formularze na nowy okres zasiłkowy, rozpoczynający się 1 listopada 2017 r.

 1. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO

 2. ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO

 3. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY, INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, ART. 30B, ART. 30C, ART. 30E I ART. 30F USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 R. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH (DZ. U. Z 2012 R. POZ. 361, Z PÓŹN. ZM.)

 4. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WYSOKOŚCI JEGO SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ALBO SKŁADEK CZŁONKA RODZINY W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY - oświadczenie dotyczy tylko osób, które mają opłacone składki zdrowotne od dochodów z tytułu emerytury lub renty w KRUS

 5. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELKOŚCI JEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO ALBO GOSPODARSTWA CZŁONKA RODZINY WYRAŻONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ POWIERZCHNI W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY

 6. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O TERMINIE I OKRESIE, NA JAKI ZOSTAŁ UDZIELONY URLOP WYCHOWAWCZY, ORAZ O CO NAJMNIEJ SZEŚCIOMIESIĘCZNYM OKRESIE POZOSTAWANIA W STOSUNKU PRACY BEZPOŚREDNIO PRZED UZYSKANIEM PRAWA DO URLOPU WYCHOWAWCZEGO

 7. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O NIEKORZYSTANIU PRZEZ WIĘCEJ NIŻ 5 DNI W TYGODNIU Z CAŁODOBOWEJ OPIEKI NAD DZIECKIEM UMIESZCZONYM W PLACÓWCE ZAPEWNIAJĄCEJ CAŁODOBOWĄ OPIEKĘ, W TYM W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM

 8. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY POTWIERDZAJĄCE TYMCZASOWE ZAMELDOWANIE UCZNIA POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA

Nasi partnerzy

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com